Lëtzebuergesch

Wat as Aloe Vera ? Vum Hippokrates iwwer d’Kleopatra bis bei de Christophe Kolumbus ass Aloe Vera eng Planz, déi wéinst hire Qualitéiten am Beräich vun Ernährung, Hygien, Kosmetik an allgemengem Wuelbefannen enorm appréciéiert gëtt. De Gel, deen aus de Blieder vun der Aloe Vera Planz kënnt, enthält vun Natur aus eng ganz Parti vun […]

Deutsch

Was ist Aloe Vera ? Von Hippokrates über Kleopatra bis hin zu den Zeiten des Kolumbus war Aloe Vera stets eine Pflanze, die hoch geschätzt war aufgrund seiner zahlreichen Vorzüge, sei es im Bereich der der Ernährung, der Hygiene, der Kosmetik oder des Wohlbefindens. Das aus den Blättern der Aloe Vera Pflanze gewonnene Gel ist […]

English

What is Aloe Vera ?  From the age of Hippocrates to Cleopatra down to the time of Columbus, aloe vera has always been a product greatly valued for its nutritious and hygienic benefits as well as its effects on well-being. The gel that is extracted from the leaf of the aloe vera plant is naturally […]

Français

Qu’est-ce que l’aloe vera ? D’Hippocrate à Christophe Colomb en passant par Cléopâtre, l’Aloe Vera a toujours été une plante hautement estimée pour ses vertus en matière de nutrition, soins corporels, cosmétique et bien-être. Le gel extrait des feuille de la plante d’Aloe Vera contient naturellement de nombreux principes actifs (minéraux, oligo-éléments, vitamines, enzymes, etc). Ce gel […]